Nummelan kylähistoria    Naarapajun alue    Rukoushuone

Tehty  14.1.2009


 

Antti Arolan syyskuussa 2008 antamia tietoja Nummelan Rukoushuone Oy:stä ja Nummelan Rukoushuone -nimisestä kiinteistöstä

 

Aleksandra ja J. Albert Sellgren myivät 31.8.1907 päivätyllä kauppakirjalla Hemmilän tilasta niin kutsutun koulutontin rakennuksineen rouva Anna Hildenille, kauppias A. Törmäselle ja sahanomistaja Niilo Ahlgrenille. Tontilla ollut makkilaitos ei kuulunut kauppaan. Kauppahinta oli 6.000 markkaa, josta heti maksettiin 1.000 markkaa ja 5.000 markasta annettiin velkakirja, jonka ostajat lunastavat silloin kun myyjä rahansa vaatii.

 

 

Kauppakirjassa määriteltiin myydyn kiinteistön käyttötarkoitus seuraavasti: ”Tämä palstatila koulutaloineen tulee käyttää pääasiassa rukoushuone tarkoitukseen ja muihin kristillis-siveellisiä asioita tarkoittaviin kokouksiin ja toimintoihin.”

Nummelan Rukoushuone Oy:n yhtiöjärjestys oli vahvistettu Keisarillisen Suomen Senaatin päätöksellä 10.10.1908. Yhtiö oli merkitty kaupparekisteriin 20.12.1909. Perustamisvaiheessa osakkeiden lukumäärä oli 400.

Yhtiön tarkoitus oli yhtiöjärjestyksen mukaan seuraava: ”Yhtiön tarkoituksena on Wihdin pitäjässä ostaa, rakentaa ja hallita sekä kunnossa pitää rakennuksia, käytettäväksi etupäässä rukoushuone-tarkoitukseen ja muuta kristillis-siveellistä toimintaa varten, kuin myöskin vuokrattavaksi.”

Sellaisia asiakirjoja ei ole säilynyt, jotka osoittaisivat, että kiinteistö olisi ostettu perustettavan yhtiön lukuun tai että yhtiö olisi nimenomaisesti ottanut vastattavakseen kaupasta. Sen sijaan jäljellä on melko runsaasti laskuja 1940 luvun lopulta ja 1950 luvun alusta, jotka kohdistuvat kiinteistöön ja joissa maksajana on yhtiö. Säilyneiden asiakirjojen joukossa on myös palovakuutusta koskevia vakuutuskirjoja, vanhimmat vuodelta 1930, joissa yhtiö vakuuttaa puisen, peltikattoisen rukoushuonetalon ja pärekattoisen puisen ulkohuonerakennuksen.

Maarekisteriin 9.10.1908 merkityssä lohkomisessa ostetusta määräalasta muodostettiin Nummelan Rukoushuone –niminen kiinteistö RN:o 2:3 Vihdin pitäjän Härköilän kylässä. Tilan pinta-ala oli 0,330 ha.

18.10.1946 oli kaupparekisteriin merkitty yhtiön hallitus seuraavasti: Martti Ali-Rosti, puheenjohtaja, Rosa Ali-Rosti, Lempi Pirke, K. Repo ja Kalle Sammalkari, varsinaisia jäseniä sekä Tilda Lindgren ja Maria Lönnqvist, varajäseniä.

Nummelan Rukoushuone Oy:n johtokunta (Martti Ali-Rosti, Rosa Ali-Rosti, Lempi Pirke ja K. Sammalkari) esittivät 26.11.1951 päivätyssä kirjeessään yhtiön osakkeenomistajille, että olisi tarkoituksenmukaisinta siirtää yhtiön toiminta Vihdin seurakunnan käsiin. Ehdotusta perusteltiin kirjeessä sillä, että yhtiön toiminta oli käynyt laimeaksi todennäköisesti siitä johtuen, että osakkeenomistajia oli paljon ja he asuivat kaukana toisistaan. Siirto seurakunnalle ehdotettiin toteutettavaksi siten, että yhtiön koko osakekanta tai sen suurin osa lahjoitettaisiin seurakunnalle. Lahjoituksia seurakunnalle tapahtuikin tämän perusteella vanhan säilyneen luettelon mukaan yli 100 osakkeen osal-ta. Kirkkoherra W.J.P.Hidénin 6.4.1970 antaman todistuksen mukaan seurakunta oli huolehtinut Nummelan Rukoushuone Oy:n omistaman kiinteistön hoidosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista ainakin vuodesta 1952 lähtien.

Kirjoittaja sai Vihdin seurakunnalta 1960-luvun lopulla toimeksiannon selvittää Nummelan Rukoushuone –nimisen kiinteistön omistusoikeus ja hakea sille lainhuuto.

Lukuisten kuolemantapausten vuoksi johtokunta ei ollut enää siinä vaiheessa päätösvaltainen. Kirjoittaja esitti pyynnön ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta johtokunnan ainoalle elossa olleelle jäsenelle, mutta kun pyyntö ei johtanut mihinkään toimenpiteisiin, niin Uudenmaan lääninhallitus oikeutti Vihdin seurakunnan kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen koolle käsittelemään uusien toimielimien valitsemista yhtiölle. Näin meneteltiin ja yhtiö sai uudelleen miehitetyt toimielimet.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 12.12.1969 hyväksyi 31.8.1907 tehdyn ostokauppakirjan yhtiötä sitovaksi. Sama yhtiökokous hyväksyi johtokunnan ehdotuksen kiinteistön lahjoittamisesta Vihdin seurakunnalle. Lahjoitus tapahtui 15.12.1969 päivätyllä lahjakirjalla. Siinä vaiheessa, kun kiinteistö lahjoitettiin seurakunnalle Nummelan Rukoushuoneella oleva asunto oli vuokrattu 14.10.1969 alkaen Martti Ollonbergille 70 markan kuukausivuokrasta.

Kun Vihdin seurakunta ei voinut esittää kauppakirjaa 31.8.1907 alkuperäisenä Lohjan tuomiokunnan tuomari kutsui 7.4.1970 julkisella kuulutuksella kaikki, jotka katsoivat itsellään olevan paremman oikeuden kuin Vihdin seurakunnalla Vihdin Rukoushuone-nimiseen tilaan, nostamaan kanteen vuoden kuluessa uhalla, että hakijalle eli Vihdin seurakunnalle muuten voitaisiin antaa lainhuuto tilaan. Kun mainitunlaista kannetta ei asetetussa määräajassa nostettu, niin Vihdin seurakunta sai lainhuudon Vihdin Rukoushuone-nimiseen tilaan 10.5.1971.

Vihdin seurakunta myi kiinteistön 30.11.1982 päivätyllä kauppakirjalle Kummila Oy:lle. Tämän yhtiön jouduttua sittemmin konkurssiin, konkurssipesä myi kiinteistön ilmeisesti kahtena määräalana, jotka lohkomisessa ovat saaneet nimet Nummelan Portti ja Taasolankuja. (Todennäköisesti mainittuihin tontteihin sisältyy osia myös muista kiinteistöistä.)

Kun yhtiöllä ei ollut toimintaa eikä omaisuutta, niin Nummelan Rukoushuone Oy lakkautettiin ja lakkaamispäivä on 13.4.1973.